Policy

Kvalitépolicy:

OptiMec AB´s uppgift är att: tillgodose kundernas behov, krav och förväntningar på produkter och tjänster. De anställda skall uppleva en trygg och god arbetsmiljö. Rimliga krav på avkastning, liksom övriga intressenters krav, allt inom ramen för gällande lagar och författningar.

OptiMec AB skall leverera produkter och tjänster, som minst motsvarar vad som specificerats i avtal med kunden.
OptiMec AB´s affärsrelationer skall kännetecknas av god etik och moral, samt långsiktighet.

OptiMec AB´s personal skall genom delaktighet, korrekt information och kontinuerlig kompetensutveckling, under eget ansvar kunna utföra sina arbetsuppgifter ”rätt från början”.

OptiMec AB skall systematiskt arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Miljöpolicy:

Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön.
Miljöarbetet angår oss alla och bygger på samverkan mellan medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Genom att se helheten i vår verksamhet skall vårt arbete präglas av miljöhänsyn och detta skall förebygga föroreningar som vår verksamhet kan bidra med.
Vi skall kunna informera om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.
Vi skall inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar miljöanpassa vår verksamhet och efterleva krav och lagar genom ett program med tydliga mål.

Ge alla medarbetare ökad medvetenhet, förståelse och information om verksamhetens miljöpåverkan.
Eftersträva att alla medarbetare känner personligt engagemang och tar eget ansvar i sitt arbete för miljö.

Påverka och välja leverantör av produkter och tjänster som lever upp till företagets ambitioner vad gäller miljö.